janamejaya uvaaca 01120001 kRRipasyaapi mahaabrahman saMbhavaM vaktum arhasi 01120001 sharastambhaat kathaM jaj~ne kathaM caastraaNy avaaptavaan 01120002 vaishaMpaayana uvaaca 01120002 maharSer gautamasyaasiic chharadvaan naama naamataH 01120002 putraH kila mahaaraaja jaataH saha sharair vibho 01120003 na tasya vedaadhyayane tathaa buddhir ajaayata 01120003 yathaasya buddhir abhavad dhanurvede paraMtapa 01120004 adhijagmur yathaa vedaaMs tapasaa brahmavaadinaH 01120004 tathaa sa tapasopetaH sarvaaNy astraaNy avaapa ha 01120005 dhanurvedaparatvaac ca tapasaa vipulena ca 01120005 bhRRishaM saMtaapayaam aasa devaraajaM sa gautamaH 01120006 tato jaalapadiiM naama devakanyaaM sureshvaraH 01120006 praahiNot tapaso vighnaM kuru tasyeti kaurava 01120007 saabhigamyaashramapadaM ramaNiiyaM sharadvataH 01120007 dhanurbaaNadharaM baalaa lobhayaam aasa gautamam 01120008 taam ekavasanaaM dRRiSTvaa gautamo 'psarasaM vane 01120008 loke 'pratimasaMsthaanaam utphullanayano 'bhavat 01120009 dhanush ca hi sharaash caasya karaabhyaaM praapatan bhuvi 01120009 vepathush caasya taaM dRRiSTvaa shariire samajaayata 01120010 sa tu j~naanagariiyastvaat tapasash ca samanvayaat 01120010 avatasthe mahaapraaj~no dhairyeNa parameNa ha 01120011 yas tv asya sahasaa raajan vikaaraH samapadyata 01120011 tena susraava reto 'sya sa ca tan naavabudhyata 01120012 sa vihaayaashramaM taM ca taaM caivaapsarasaM muniH 01120012 jagaama retas tat tasya sharastambe papaata ha 01120013 sharastambe ca patitaM dvidhaa tad abhavan nRRipa 01120013 tasyaatha mithunaM jaj~ne gautamasya sharadvataH 01120014 mRRigayaaM carato raaj~naH shaMtanos tu yadRRicchhayaa 01120014 kash cit senaacaro 'raNye mithunaM tad apashyata 01120015 dhanush ca sasharaM dRRiSTvaa tathaa kRRiSNaajinaani ca 01120015 vyavasya braahmaNaapatyaM dhanurvedaantagasya tat 01120015 sa raaj~ne darshayaam aasa mithunaM sasharaM tadaa 01120016 sa tad aadaaya mithunaM raajaatha kRRipayaanvitaH 01120016 aajagaama gRRihaan eva mama putraav iti bruvan 01120017 tataH saMvardhayaam aasa saMskaaraish caapy ayojayat 01120017 gautamo 'pi tadaapetya dhanurvedaparo 'bhavat 01120018 kRRipayaa yan mayaa baalaav imau saMvardhitaav iti 01120018 tasmaat tayor naama cakre tad eva sa mahiipatiH 01120019 nihitau gautamas tatra tapasaa taav avindata 01120019 aagamya caasmai gotraadi sarvam aakhyaatavaaMs tadaa 01120020 caturvidhaM dhanurvedam astraaNi vividhaani ca 01120020 nikhilenaasya tat sarvaM guhyam aakhyaatavaaMs tadaa 01120020 so 'cireNaiva kaalena paramaacaaryataaM gataH 01120021 tato 'dhijagmuH sarve te dhanurvedaM mahaarathaaH 01120021 dhRRitaraaSTraatmajaash caiva paaNDavaash ca mahaabalaaH 01120021 vRRiSNayash ca nRRipaash caanye naanaadeshasamaagataaH 01121001 vaishaMpaayana uvaaca 01121001 visheSaarthii tato bhiiSmaH pautraaNaaM vinayepsayaa 01121001 iSvastraj~naan paryapRRicchhad aacaaryaan viiryasaMmataan 01121002 naalpadhiir naamahaabhaagas tathaanaanaastrakovidaH 01121002 naadevasattvo vinayet kuruun astre mahaabalaan 01121003 maharSis tu bharadvaajo havirdhaane caran puraa 01121003 dadarshaapsarasaM saakSaad ghRRitaaciim aaplutaam RRiSiH 01121004 tasyaa vaayuH samuddhuuto vasanaM vyapakarSata 01121004 tato 'sya retash caskanda tad RRiSir droNa aadadhe 01121005 tasmin samabhavad droNaH kalashe tasya dhiimataH 01121005 adhyagiiSTa sa vedaaMsh ca vedaa~Ngaani ca sarvashaH 01121006 agniveshyaM mahaabhaagaM bharadvaajaH prataapavaan 01121006 pratyapaadayad aagneyam astraM dharmabhRRitaaM varaH 01121007 agniSTuj jaataH sa munis tato bharatasattama 01121007 bhaaradvaajaM tadaagneyaM mahaastraM pratyapaadayat 01121008 bharadvaajasakhaa caasiit pRRiSato naama paarthivaH 01121008 tasyaapi drupado naama tadaa samabhavat sutaH 01121009 sa nityam aashramaM gatvaa droNena saha paarSataH 01121009 cikriiDaadhyayanaM caiva cakaara kSatriyarSabhaH 01121010 tato vyatiite pRRiSate sa raajaa drupado 'bhavat 01121010 paa~ncaaleSu mahaabaahur uttareSu nareshvaraH 01121011 bharadvaajo 'pi bhagavaan aaruroha divaM tadaa 01121011 tataH pitRRiniyuktaatmaa putralobhaan mahaayashaaH 01121011 shaaradvatiiM tato droNaH kRRipiiM bhaaryaam avindata 01121012 agnihotre ca dharme ca dame ca satataM rataa 01121012 alabhad gautamii putram ashvatthaamaanam eva ca 01121013 sa jaatamaatro vyanadad yathaivoccaiHshravaa hayaH 01121013 tac chhrutvaantarhitaM bhuutam antarikSastham abraviit 01121014 ashvasyevaasya yat sthaama nadataH pradisho gatam 01121014 ashvatthaamaiva baalo 'yaM tasmaan naamnaa bhaviSyati 01121015 sutena tena supriito bhaaradvaajas tato 'bhavat 01121015 tatraiva ca vasan dhiimaan dhanurvedaparo 'bhavat 01121016 sa shushraava mahaatmaanaM jaamadagnyaM paraMtapam 01121016 braahmaNebhyas tadaa raajan ditsantaM vasu sarvashaH 01121017 vanaM tu prasthitaM raamaM bhaaradvaajas tadaabraviit 01121017 aagataM vittakaamaM maaM viddhi droNaM dvijarSabham 01121018 raama uvaaca 01121018 hiraNyaM mama yac caanyad vasu kiM cana vidyate 01121018 braahmaNebhyo mayaa dattaM sarvam eva tapodhana 01121019 tathaiveyaM dharaa devii saagaraantaa sapattanaa 01121019 kashyapaaya mayaa dattaa kRRitsnaa nagaramaalinii 01121020 shariiramaatram evaadya mayedam avasheSitam 01121020 astraaNi ca mahaarhaaNi shastraaNi vividhaani ca 01121020 vRRiNiiSva kiM prayacchhaami tubhyaM droNa vadaashu tat 01121021 droNa uvaaca 01121021 astraaNi me samagraaNi sasaMhaaraaNi bhaargava 01121021 saprayogarahasyaani daatum arhasy asheSataH 01121022 vaishaMpaayana uvaaca 01121022 tathety uktvaa tatas tasmai praadaad astraaNi bhaargavaH 01121022 sarahasyavrataM caiva dhanurvedam asheSataH 01121023 pratigRRihya tu tat sarvaM kRRitaastro dvijasattamaH 01121023 priyaM sakhaayaM supriito jagaama drupadaM prati 01122001 vaishaMpaayana uvaaca 01122001 tato drupadam aasaadya bhaaradvaajaH prataapavaan 01122001 abraviit paarSataM raajan sakhaayaM viddhi maam iti 01122002 drupada uvaaca 01122002 akRRiteyaM tava praj~naa brahman naatisama~njasii 01122002 yan maaM braviiSi prasabhaM sakhaa te 'ham iti dvija 01122003 na hi raaj~naam udiirNaanaam evaM bhuutair naraiH kva cit 01122003 sakhyaM bhavati mandaatma~n shriyaa hiinair dhanacyutaiH 01122004 sauhRRidaany api jiiryante kaalena parijiiryataam 01122004 sauhRRidaM me tvayaa hy aasiit puurvaM saamarthyabandhanam 01122005 na sakhyam ajaraM loke jaatu dRRishyeta karhi cit 01122005 kaamo vainaM viharati krodhash cainaM pravRRishcati 01122006 maivaM jiirNam upaasiSThaaH sakhyaM navam upaakuru 01122006 aasiit sakhyaM dvijashreSTha tvayaa me 'rthanibandhanam 01122007 na daridro vasumato naavidvaan viduSaH sakhaa 01122007 shuurasya na sakhaa kliibaH sakhipuurvaM kim iSyate 01122008 yayor eva samaM vittaM yayor eva samaM kulam 01122008 tayoH sakhyaM vivaahash ca na tu puSTavipuSTayoH 01122009 naashrotriyaH shrotriyasya naarathii rathinaH sakhaa 01122009 naaraaj~naa saMgataM raaj~naH sakhipuurvaM kim iSyate 01122010 vaishaMpaayana uvaaca 01122010 drupadenaivam uktas tu bhaaradvaajaH prataapavaan 01122010 muhuurtaM cintayaam aasa manyunaabhipariplutaH 01122011 sa vinishcitya manasaa paa~ncaalaM prati buddhimaan 01122011 jagaama kurumukhyaanaaM nagaraM naagasaahvayam 01122012 kumaaraas tv atha niSkramya sametaa gajasaahvayaat 01122012 kriiDanto viiTayaa tatra viiraaH paryacaran mudaa 01122013 papaata kuupe saa viiTaa teSaaM vai kriiDataaM tadaa 01122013 na ca te pratyapadyanta karma viiTopalabdhaye 01122014 atha droNaH kumaaraaMs taan dRRiSTvaa kRRityavatas tadaa 01122014 prahasya mandaM paishalyaad abhyabhaaSata viiryavaan 01122015 aho nu dhig balaM kSaatraM dhig etaaM vaH kRRitaastrataam 01122015 bharatasyaanvaye jaataa ye viiTaaM naadhigacchhata 01122016 eSa muSTir iSiikaaNaaM mayaastreNaabhimantritaH 01122016 asya viiryaM niriikSadhvaM yad anyasya na vidyate 01122017 vetsyaamiiSiikayaa viiTaaM taam iSiikaam athaanyayaa 01122017 taam anyayaa samaayogo viiTaayaa grahaNe mama 01122018 tad apashyan kumaaraas te vismayotphullalocanaaH 01122018 aveSkya coddhRRitaaM viiTaaM viiTaaveddhaaram abruvan 01122019 abhivaadayaamahe brahman naitad anyeSu vidyate 01122019 ko 'si kaM tvaabhijaaniimo vayaM kiM karavaamahe 01122020 droNa uvaaca 01122020 aacakSadhvaM ca bhiiSmaaya ruupeNa ca guNaish ca maam 01122020 sa eva sumahaabuddhiH saaMprataM pratipatsyate 01122021 vaishaMpaayana uvaaca 01122021 tathety uktvaa tu te sarve bhiiSmam uucuH pitaamaham 01122021 braahmaNasya vacas tathyaM tac ca karmavisheSavat 01122022 bhiiSmaH shrutvaa kumaaraaNaaM droNaM taM pratyajaanata 01122022 yuktaruupaH sa hi gurur ity evam anucintya ca 01122023 athainam aaniiya tadaa svayam eva susatkRRitam 01122023 paripapracchha nipuNaM bhiiSmaH shastrabhRRitaaM varaH 01122023 hetum aagamane tasya droNaH sarvaM nyavedayat 01122024 maharSer agniveshyasya sakaasham aham acyuta 01122024 astraartham agamaM puurvaM dhanurvedajighRRikSayaa 01122025 brahmacaarii viniitaatmaa jaTilo bahulaaH samaaH 01122025 avasaM tatra suciraM dhanurvedacikiirSayaa 01122026 paa~ncaalaraajaputras tu yaj~naseno mahaabalaH 01122026 mayaa sahaakarod vidyaaM guroH shraamyan samaahitaH 01122027 sa me tatra sakhaa caasiid upakaarii priyash ca me 01122027 tenaahaM saha saMgamya ratavaan suciraM bata 01122027 baalyaat prabhRRiti kauravya sahaadhyayanam eva ca 01122028 sa samaasaadya maaM tatra priyakaarii priyaMvadaH 01122028 abraviid iti maaM bhiiSma vacanaM priitivardhanam 01122029 ahaM priyatamaH putraH pitur droNa mahaatmanaH 01122029 abhiSekSyati maaM raajye sa paa~ncaalyo yadaa tadaa 01122030 tvadbhojyaM bhavitaa raajyaM sakhe satyena te shape 01122030 mama bhogaash ca vittaM ca tvadadhiinaM sukhaani ca 01122031 evam uktaH pravavraaja kRRitaastro 'haM dhanepsayaa 01122031 abhiSiktaM ca shrutvainaM kRRitaartho 'smiiti cintayan 01122032 priyaM sakhaayaM supriito raajyasthaM punar aavrajam 01122032 saMsmaran saMgamaM caiva vacanaM caiva tasya tat 01122033 tato drupadam aagamya sakhipuurvam ahaM prabho 01122033 abruvaM puruSavyaaghra sakhaayaM viddhi maam iti 01122034 upasthitaM tu drupadaH sakhivac caabhisaMgatam 01122034 sa maaM niraakaaram iva prahasann idam abraviit 01122035 akRRiteyaM tava praj~naa brahman naatisama~njasii 01122035 yad aattha maaM tvaM prasabhaM sakhaa te 'ham iti dvija 01122036 na hi raaj~naam udiirNaanaam evaMbhuutair naraiH kva cit 01122036 sakhyaM bhavati mandaatma~n shriyaa hiinair dhanacyutaiH 01122037 naashrotriyaH shrotriyasya naarathii rathinaH sakhaa 01122037 naaraajaa paarthivasyaapi sakhipuurvaM kim iSyate 01122038 drupadenaivam ukto 'haM manyunaabhipariplutaH 01122038 abhyaagacchhaM kuruun bhiiSma shiSyair arthii guNaanvitaiH 01122039 pratijagraaha taM bhiiSmo guruM paaNDusutaiH saha 01122039 pautraan aadaaya taan sarvaan vasuuni vividhaani ca 01122040 shiSyaa iti dadau raajan droNaaya vidhipuurvakam 01122040 sa ca shiSyaan maheSvaasaH pratijagraaha kauravaan 01122041 pratigRRihya ca taan sarvaan droNo vacanam abraviit 01122041 rahasy ekaH pratiitaatmaa kRRitopasadanaaMs tadaa 01122042 kaaryaM me kaa~NkSitaM kiM cid dhRRidi saMparivartate 01122042 kRRitaastrais tat pradeyaM me tad RRitaM vadataanaghaaH 01122043 tac chhrutvaa kauraveyaas te tuuSNiim aasan vishaaM pate 01122043 arjunas tu tataH sarvaM pratijaj~ne paraMtapaH 01122044 tato 'rjunaM muurdhni tadaa samaaghraaya punaH punaH 01122044 priitipuurvaM pariSvajya praruroda mudaa tadaa 01122045 tato droNaH paaNDuputraan astraaNi vividhaani ca 01122045 graahayaam aasa divyaani maanuSaaNi ca viiryavaan 01122046 raajaputraas tathaivaanye sametya bharatarSabha 01122046 abhijagmus tato droNam astraarthe dvijasattamam 01122046 vRRiSNayash caandhakaash caiva naanaadeshyaash ca paarthivaaH 01122047 suutaputrash ca raadheyo guruM droNam iyaat tadaa 01122047 spardhamaanas tu paarthena suutaputro 'tyamarSaNaH 01122047 duryodhanam upaashritya paaNDavaan atyamanyata 01123001 vaishaMpaayana uvaaca 01123001 arjunas tu paraM yatnam aatasthe gurupuujane 01123001 astre ca paramaM yogaM priyo droNasya caabhavat 01123002 droNena tu tadaahuuya rahasy ukto 'nnasaadhakaH 01123002 andhakaare 'rjunaayaannaM na deyaM te kathaM cana 01123003 tataH kadaa cid bhu~njaane pravavau vaayur arjune 01123003 tena tatra pradiipaH sa diipyamaano nivaapitaH 01123004 bhu~Nkta evaarjuno bhaktaM na caasyaasyaad vyamuhyata 01123004 hastas tejasvino nityam annagrahaNakaaraNaat 01123004 tad abhyaasakRRitaM matvaa raatraav abhyasta paaNDavaH 01123005 tasya jyaatalanirghoSaM droNaH shushraava bhaarata 01123005 upetya cainam utthaaya pariSvajyedam abraviit 01123006 prayatiSye tathaa kartuM yathaa naanyo dhanurdharaH 01123006 tvatsamo bhavitaa loke satyam etad braviimi te 01123007 tato droNo 'rjunaM bhuuyo ratheSu ca gajeSu ca 01123007 ashveSu bhuumaav api ca raNashikSaam ashikSayat 01123008 gadaayuddhe 'sicaryaayaaM tomarapraasashaktiSu 01123008 droNaH saMkiirNayuddheSu shikSayaam aasa paaNDavam 01123009 tasya tat kaushalaM dRRiSTvaa dhanurvedajighRRikSavaH 01123009 raajaano raajaputraash ca samaajagmuH sahasrashaH 01123010 tato niSaadaraajasya hiraNyadhanuSaH sutaH 01123010 ekalavyo mahaaraaja droNam abhyaajagaama ha 01123011 na sa taM pratijagraaha naiSaadir iti cintayan 01123011 shiSyaM dhanuSi dharmaj~nas teSaam evaanvavekSayaa 01123012 sa tu droNasya shirasaa paadau gRRihya paraMtapaH 01123012 araNyam anusaMpraaptaH kRRitvaa droNaM mahiimayam 01123013 tasminn aacaaryavRRittiM ca paramaam aasthitas tadaa 01123013 iSvastre yogam aatasthe paraM niyamam aasthitaH 01123014 parayaa shraddhayaa yukto yogena parameNa ca 01123014 vimokSaadaanasaMdhaane laghutvaM param aapa saH 01123015 atha droNaabhyanuj~naataaH kadaa cit kurupaaNDavaaH 01123015 rathair viniryayuH sarve mRRigayaam arimardanaaH 01123016 tatropakaraNaM gRRihya naraH kash cid yadRRicchhayaa 01123016 raajann anujagaamaikaH shvaanam aadaaya paaNDavaan 01123017 teSaaM vicarataaM tatra tat tat karma cikiirSataam 01123017 shvaa caran sa vane muuDho naiSaadiM prati jagmivaan 01123018 sa kRRiSNaM maladigdhaa~NgaM kRRiSNaajinadharaM vane 01123018 naiSaadiM shvaa samaalakSya bhaSaMs tasthau tadantike 01123019 tadaa tasyaatha bhaSataH shunaH sapta sharaan mukhe 01123019 laaghavaM darshayann astre mumoca yugapad yathaa 01123020 sa tu shvaa sharapuurNaasyaH paaNDavaan aajagaama ha 01123020 taM dRRiSTvaa paaNDavaa viiraa vismayaM paramaM yayuH 01123021 laaghavaM shabdavedhitvaM dRRiSTvaa tat paramaM tadaa 01123021 prekSya taM vriiDitaash caasan prashashaMsush ca sarvashaH 01123022 taM tato 'nveSamaaNaas te vane vananivaasinam 01123022 dadRRishuH paaNDavaa raajann asyantam anishaM sharaan 01123023 na cainam abhyajaanaMs te tadaa vikRRitadarshanam 01123023 athainaM paripapracchhuH ko bhavaan kasya vety uta 01123024 ekalavya uvaaca 01123024 niSaadaadhipater viiraa hiraNyadhanuSaH sutam 01123024 droNashiSyaM ca maaM vitta dhanurvedakRRitashramam 01123025 vaishaMpaayana uvaaca 01123025 te tam aaj~naaya tattvena punar aagamya paaNDavaaH 01123025 yathaavRRittaM ca te sarvaM droNaayaacakhyur adbhutam 01123026 kaunteyas tv arjuno raajann ekalavyam anusmaran 01123026 raho droNaM samaagamya praNayaad idam abraviit 01123027 nanv ahaM parirabhyaikaH priitipuurvam idaM vacaH 01123027 bhavatokto na me shiSyas tvadvishiSTo bhaviSyati 01123028 atha kasmaan madvishiSTo lokaad api ca viiryavaan 01123028 asty anyo bhavataH shiSyo niSaadaadhipateH sutaH 01123029 muhuurtam iva taM droNash cintayitvaa vinishcayam 01123029 savyasaacinam aadaaya naiSaadiM prati jagmivaan 01123030 dadarsha maladigdhaa~NgaM jaTilaM ciiravaasasam 01123030 ekalavyaM dhanuSpaaNim asyantam anishaM sharaan 01123031 ekalavyas tu taM dRRiSTvaa droNam aayaantam antikaat 01123031 abhigamyopasaMgRRihya jagaama shirasaa mahiim 01123032 puujayitvaa tato droNaM vidhivat sa niSaadajaH 01123032 nivedya shiSyam aatmaanaM tasthau praa~njalir agrataH 01123033 tato droNo 'braviid raajann ekalavyam idaM vacaH 01123033 yadi shiSyo 'si me tuurNaM vetanaM saMpradiiyataam 01123034 ekalavyas tu tac chhrutvaa priiyamaaNo 'braviid idam 01123034 kiM prayacchhaami bhagavann aaj~naapayatu maaM guruH 01123035 na hi kiM cid adeyaM me gurave brahmavittama 01123035 tam abraviit tvayaa~NguSTho dakSiNo diiyataaM mama 01123036 ekalavyas tu tac chhrutvaa vaco droNasya daaruNam 01123036 pratij~naam aatmano rakSan satye ca nirataH sadaa 01123037 tathaiva hRRiSTavadanas tathaivaadiinamaanasaH 01123037 chhittvaavicaarya taM praadaad droNaayaa~NguSTham aatmanaH 01123038 tataH paraM tu naiSaadir a~Nguliibhir vyakarSata 01123038 na tathaa sa tu shiighro 'bhuud yathaa puurvaM naraadhipa 01123039 tato 'rjunaH priitamanaa babhuuva vigatajvaraH 01123039 droNash ca satyavaag aasiin naanyo 'bhyabhavad arjunam 01123040 droNasya tu tadaa shiSyau gadaayogyaaM visheSataH 01123040 duryodhanash ca bhiimash ca kuruuNaam abhyagacchhataam 01123041 ashvatthaamaa rahasyeSu sarveSv abhyadhiko 'bhavat 01123041 tathaati puruSaan anyaan tsaarukau yamajaav ubhau 01123041 yudhiSThiro rathashreSThaH sarvatra tu dhanaMjayaH 01123042 prathitaH saagaraantaayaaM rathayuuthapayuuthapaH 01123042 buddhiyogabalotsaahaiH sarvaastreSu ca paaNDavaH 01123043 astre gurvanuraage ca vishiSTo 'bhavad arjunaH 01123043 tulyeSv astropadesheSu sauSThavena ca viiryavaan 01123043 ekaH sarvakumaaraaNaaM babhuuvaatiratho 'rjunaH 01123044 praaNaadhikaM bhiimasenaM kRRitavidyaM dhanaMjayam 01123044 dhaartaraaSTraa duraatmaano naamRRiSyanta naraadhipa 01123045 taaMs tu sarvaan samaaniiya sarvavidyaasu niSThitaan 01123045 droNaH praharaNaj~naane jij~naasuH puruSarSabha 01123046 kRRitrimaM bhaasam aaropya vRRikSaagre shilpibhiH kRRitam 01123046 avij~naataM kumaaraaNaaM lakSyabhuutam upaadishat 01123047 droNa uvaaca 01123047 shiighraM bhavantaH sarve vai dhanuuMSy aadaaya satvaraaH 01123047 bhaasam etaM samuddishya tiSThantaaM saMhiteSavaH 01123048 madvaakyasamakaalaM ca shiro 'sya vinipaatyataam 01123048 ekaikasho niyokSyaami tathaa kuruta putrakaaH 01123049 vaishaMpaayana uvaaca 01123049 tato yudhiSThiraM puurvam uvaacaa~NgirasaaM varaH 01123049 saMdhatsva baaNaM durdharSa madvaakyaante vimu~nca ca 01123050 tato yudhiSThiraH puurvaM dhanur gRRihya mahaaravam 01123050 tasthau bhaasaM samuddishya guruvaakyapracoditaH 01123051 tato vitatadhanvaanaM droNas taM kurunandanam 01123051 sa muhuurtaad uvaacedaM vacanaM bharatarSabha 01123052 pashyasy enaM drumaagrasthaM bhaasaM naravaraatmaja 01123052 pashyaamiity evam aacaaryaM pratyuvaaca yudhiSThiraH 01123053 sa muhuurtaad iva punar droNas taM pratyabhaaSata 01123053 atha vRRikSam imaM maaM vaa bhraatRRIn vaapi prapashyasi 01123054 tam uvaaca sa kaunteyaH pashyaamy enaM vanaspatim 01123054 bhavantaM ca tathaa bhraatRRIn bhaasaM ceti punaH punaH 01123055 tam uvaacaapasarpeti droNo 'priitamanaa iva 01123055 naitac chhakyaM tvayaa veddhuM lakSyam ity eva kutsayan 01123056 tato duryodhanaadiiMs taan dhaartaraaSTraan mahaayashaaH 01123056 tenaiva kramayogena jij~naasuH paryapRRicchhata 01123057 anyaaMsh ca shiSyaan bhiimaadiin raaj~nash caivaanyadeshajaan 01123057 tathaa ca sarve sarvaM tat pashyaama iti kutsitaaH 01123058 tato dhanaMjayaM droNaH smayamaano 'bhyabhaaSata 01123058 tvayedaaniiM prahartavyam etal lakSyaM nishamyataam 01123059 madvaakyasamakaalaM te moktavyo 'tra bhavec chharaH 01123059 vitatya kaarmukaM putra tiSTha taavan muhuurtakam 01123060 evam uktaH savyasaacii maNDaliikRRitakaarmukaH 01123060 tasthau lakSyaM samuddishya guruvaakyapracoditaH 01123061 muhuurtaad iva taM droNas tathaiva samabhaaSata 01123061 pashyasy enaM sthitaM bhaasaM drumaM maam api vety uta 01123062 pashyaamy enaM bhaasam iti droNaM paartho 'bhyabhaaSata 01123062 na tu vRRikSaM bhavantaM vaa pashyaamiiti ca bhaarata 01123063 tataH priitamanaa droNo muhuurtaad iva taM punaH 01123063 pratyabhaaSata durdharSaH paaNDavaanaaM ratharSabham 01123064 bhaasaM pashyasi yady enaM tathaa bruuhi punar vacaH 01123064 shiraH pashyaami bhaasasya na gaatram iti so 'braviit 01123065 arjunenaivam uktas tu droNo hRRiSTatanuuruhaH 01123065 mu~ncasvety abraviit paarthaM sa mumocaavicaarayan 01123066 tatas tasya nagasthasya kSureNa nishitena ha 01123066 shira utkRRitya tarasaa paatayaam aasa paaNDavaH 01123067 tasmin karmaNi saMsiddhe paryashvajata phalgunam 01123067 mene ca drupadaM saMkhye saanubandhaM paraajitam 01123068 kasya cit tv atha kaalasya sashiSyo '~NgirasaaM varaH 01123068 jagaama ga~Ngaam abhito majjituM bharatarSabha 01123069 avagaaDham atho droNaM salile salilecaraH 01123069 graaho jagraaha balavaa~n ja~Nghaante kaalacoditaH 01123070 sa samartho 'pi mokSaaya shiSyaan sarvaan acodayat 01123070 graahaM hatvaa mokSayadhvaM maam iti tvarayann iva 01123071 tadvaakyasamakaalaM tu biibhatsur nishitaiH sharaiH 01123071 aavaapaiH pa~ncabhir graahaM magnam ambhasy ataaDayat 01123071 itare tu visaMmuuDhaas tatra tatra prapedire 01123072 taM ca dRRiSTvaa kriyopetaM droNo 'manyata paaNDavam 01123072 vishiSTaM sarvashiSyebhyaH priitimaaMsh caabhavat tadaa 01123073 sa paarthabaaNair bahudhaa khaNDashaH parikalpitaH 01123073 graahaH pa~ncatvam aapede ja~NghaaM tyaktvaa mahaatmanaH 01123074 athaabraviin mahaatmaanaM bhaaradvaajo mahaaratham 01123074 gRRihaaNedaM mahaabaaho vishiSTam atidurdharam 01123074 astraM brahmashiro naama saprayoganivartanam 01123075 na ca te maanuSeSv etat prayoktavyaM kathaM cana 01123075 jagad vinirdahed etad alpatejasi paatitam 01123076 asaamaanyam idaM taata lokeSv astraM nigadyate 01123076 tad dhaarayethaaH prayataH shRRiNu cedaM vaco mama 01123077 baadhetaamaanuSaH shatrur yadaa tvaaM viira kash cana 01123077 tadvadhaaya prayu~njiithaas tadaastram idam aahave 01123078 tatheti tat pratishrutya biibhatsuH sa kRRitaa~njaliH 01123078 jagraaha paramaastraM tad aaha cainaM punar guruH 01123078 bhavitaa tvatsamo naanyaH pumaal loke dhanurdharaH 01124001 vaishaMpaayana uvaaca 01124001 kRRitaastraan dhaartaraaSTraaMsh ca paaNDuputraaMsh ca bhaarata 01124001 dRRiSTvaa droNo 'braviid raajan dhRRitaraaSTraM janeshvaram 01124002 kRRipasya somadattasya baahliikasya ca dhiimataH 01124002 gaa~Ngeyasya ca saaMnidhye vyaasasya vidurasya ca 01124003 raajan saMpraaptavidyaas te kumaraaH kurusattama 01124003 te darshayeyuH svaaM shikSaaM raajann anumate tava 01124004 tato 'braviin mahaaraajaH prahRRiSTenaantaraatmanaa 01124004 bhaaradvaaja mahat karma kRRitaM te dvijasattama 01124005 yadaa tu manyase kaalaM yasmin deshe yathaa yathaa 01124005 tathaa tathaa vidhaanaaya svayam aaj~naapayasva maam 01124006 spRRihayaamy adya nirvedaat puruSaaNaaM sacakSuSaam 01124006 astrahetoH paraakraantaan ye me drakSyanti putrakaan 01124007 kSattar yad gurur aacaaryo braviiti kuru tat tathaa 01124007 na hiidRRishaM priyaM manye bhavitaa dharmavatsala 01124008 tato raajaanam aamantrya viduraanugato bahiH 01124008 bhaaradvaajo mahaapraaj~no maapayaam aasa mediniim 01124008 samaam avRRikSaaM nirgulmaam udakpravaNasaMsthitaam 01124009 tasyaaM bhuumau baliM cakre tithau nakSatrapuujite 01124009 avaghuSTaM pure caapi tadarthaM vadataaM vara 01124010 ra~Ngabhuumau suvipulaM shaastradRRiSTaM yathaavidhi 01124010 prekSaagaaraM suvihitaM cakrus tatra ca shilpinaH 01124010 raaj~naH sarvaayudhopetaM striiNaaM caiva nararSabha 01124011 ma~ncaaMsh ca kaarayaam aasus tatra jaanapadaa janaaH 01124011 vipulaan ucchhrayopetaa~n shibikaash ca mahaadhanaaH 01124012 tasmiMs tato 'hani praapte raajaa sasacivas tadaa 01124012 bhiiSmaM pramukhataH kRRitvaa kRRipaM caacaaryasattamam 01124013 muktaajaalaparikSiptaM vaiDuuryamaNibhuuSitam 01124013 shaatakumbhamayaM divyaM prekSaagaaram upaagamat 01124014 gaandhaarii ca mahaabhaagaa kuntii ca jayataaM vara 01124014 striyash ca sarvaa yaa raaj~naH sapreSyaaH saparicchhadaaH 01124014 harSaad aaruruhur ma~ncaan meruM devastriyo yathaa 01124015 braahmaNakSatriyaadyaM ca caaturvarNyaM puraad drutam 01124015 darshanepsu samabhyaagaat kumaaraaNaaM kRRitaastrataam 01124016 pravaaditaish ca vaaditrair janakautuuhalena ca 01124016 mahaarNava iva kSubdhaH samaajaH so 'bhavat tadaa 01124017 tataH shuklaambaradharaH shuklayaj~nopaviitavaan 01124017 shuklakeshaH sitashmashruH shuklamaalyaanulepanaH 01124018 ra~NgamadhyaM tadaacaaryaH saputraH pravivesha ha 01124018 nabho jaladharair hiinaM saa~Ngaaraka ivaaMshumaan 01124019 sa yathaasamayaM cakre baliM balavataaM varaH 01124019 braahmaNaaMsh caatra mantraj~naan vaacayaam aasa ma~Ngalam 01124020 atha puNyaahaghoSasya puNyasya tadanantaram 01124020 vivishur vividhaM gRRihya shastropakaraNaM naraaH 01124021 tato baddhatanutraaNaa baddhakakSyaa mahaabalaaH 01124021 baddhatuuNaaH sadhanuSo vivishur bharatarSabhaaH 01124022 anujyeSThaM ca te tatra yudhiSThirapurogamaaH 01124022 cakrur astraM mahaaviiryaaH kumaaraaH paramaadbhutam 01124023 ke cic chharaakSepabhayaac chhiraaMsy avananaamire 01124023 manujaa dhRRiSTam apare viikSaaM cakruH savismayaaH 01124024 te sma lakSyaaNi vividhur baaNair naamaa~NkashobhitaiH 01124024 vividhair laaghavotsRRiSTair uhyanto vaajibhir drutam 01124025 tat kumaarabalaM tatra gRRihiitasharakaarmukam 01124025 gandharvanagaraakaaraM prekSya te vismitaabhavan 01124026 sahasaa cukrushus tatra naraaH shatasahasrashaH 01124026 vismayotphullanayanaaH saadhu saadhv iti bhaarata 01124027 kRRitvaa dhanuSi te maargaan rathacaryaasu caasakRRit 01124027 gajapRRiSThe 'shvapRRiSThe ca niyuddhe ca mahaabalaaH 01124028 gRRihiitakhaDgacarmaaNas tato bhuuyaH prahaariNaH 01124028 tsarumaargaan yathoddiSTaaMsh ceruH sarvaasu bhuumiSu 01124029 laaghavaM sauSThavaM shobhaaM sthiratvaM dRRiDhamuSTitaam 01124029 dadRRishus tatra sarveSaaM prayoge khaDgacarmaNaam 01124030 atha tau nityasaMhRRiSTau suyodhanavRRikodarau 01124030 avatiirNau gadaahastaav ekashRRi~Ngaav ivaacalau 01124031 baddhakakSyau mahaabaahuu pauruSe paryavasthitau 01124031 bRRiMhantau vaashitaahetoH samadaav iva ku~njarau 01124032 tau pradakSiNasavyaani maNDalaani mahaabalau 01124032 ceratur nirmalagadau samadaav iva govRRiSau 01124033 viduro dhRRitaraaSTraaya gaandhaaryai paaNDavaaraNiH 01124033 nyavedayetaaM tat sarvaM kumaaraaNaaM viceSTitam 01125001 vaishaMpaayana uvaaca 01125001 kururaaje ca ra~Ngasthe bhiime ca balinaaM vare 01125001 pakSapaatakRRitasnehaH sa dvidhevaabhavaj janaH 01125002 haa viira kururaajeti haa bhiimeti ca nardataam 01125002 puruSaaNaaM suvipulaaH praNaadaaH sahasotthitaaH 01125003 tataH kSubdhaarNavanibhaM ra~Ngam aalokya buddhimaan 01125003 bhaaradvaajaH priyaM putram ashvatthaamaanam abraviit 01125004 vaarayaitau mahaaviiryau kRRitayogyaav ubhaav api 01125004 maa bhuud ra~Ngaprakopo 'yaM bhiimaduryodhanodbhavaH 01125005 tatas taav udyatagadau guruputreNa vaaritau 01125005 yugaantaanilasaMkSubdhau mahaavegaav ivaarNavau 01125006 tato ra~Ngaa~NgaNagato droNo vacanam abraviit 01125006 nivaarya vaaditragaNaM mahaameghanibhasvanam 01125007 yo me putraat priyataraH sarvaastraviduSaaM varaH 01125007 aindrir indraanujasamaH sa paartho dRRishyataam iti 01125008 aacaaryavacanenaatha kRRitasvastyayano yuvaa 01125008 baddhagodhaa~NgulitraaNaH puurNatuuNaH sakaarmukaH 01125009 kaa~ncanaM kavacaM bibhrat pratyadRRishyata phalgunaH 01125009 saarkaH sendraayudhataDit sasaMdhya iva toyadaH 01125010 tataH sarvasya ra~Ngasya samutpi~njo 'bhavan mahaan 01125010 praavaadyanta ca vaadyaani sasha~Nkhaani samantataH 01125011 eSa kuntiisutaH shriimaan eSa paaNDavamadhyamaH 01125011 eSa putro mahendrasya kuruuNaam eSa rakSitaa 01125012 eSo 'straviduSaaM shreSTha eSa dharmabhRRitaaM varaH 01125012 eSa shiilavataaM caapi shiilaj~naananidhiH paraH 01125013 ity evam atulaa vaacaH shRRiNvantyaaH prekSakeritaaH 01125013 kuntyaaH prasnavasaMmishrair asraiH klinnam uro 'bhavat 01125014 tena shabdena mahataa puurNashrutir athaabraviit 01125014 dhRRitaraaSTro narashreSTho viduraM hRRiSTamaanasaH 01125015 kSattaH kSubdhaarNavanibhaH kim eSa sumahaasvanaH 01125015 sahasaivotthito ra~Nge bhindann iva nabhastalam 01125016 vidura uvaaca 01125016 eSa paartho mahaaraaja phalgunaH paaNDunandanaH 01125016 avatiirNaH sakavacas tatraiSa sumahaasvanaH 01125017 dhRRitaraaSTra uvaaca 01125017 dhanyo 'smy anugRRihiito 'smi rakSito 'smi mahaamate 01125017 pRRithaaraNisamudbhuutais tribhiH paaNDavavahnibhiH 01125018 vaishaMpaayana uvaaca 01125018 tasmin samudite ra~Nge kathaM cit paryavasthite 01125018 darshayaam aasa biibhatsur aacaaryaad astralaaghavam 01125019 aagneyenaasRRijad vahniM vaaruNenaasRRijat payaH 01125019 vaayavyenaasRRijad vaayuM paarjanyenaasRRijad ghanaan 01125020 bhaumena praavishad bhuumiM paarvatenaasRRijad giriin 01125020 antardhaanena caastreNa punar antarhito 'bhavat 01125021 kSaNaat praaMshuH kSaNaad dhrasvaH kSaNaac ca rathadhuurgataH 01125021 kSaNena rathamadhyasthaH kSaNenaavaapatan mahiim 01125022 sukumaaraM ca suukSmaM ca guruM caapi gurupriyaH 01125022 sauSThavenaabhisaMyuktaH so 'vidhyad vividhaiH sharaiH 01125023 bhramatash ca varaahasya lohasya pramukhe samam 01125023 pa~nca baaNaan asaMsaktaan sa mumocaikabaaNavat 01125024 gavye viSaaNakoshe ca cale rajjvavalambite 01125024 nicakhaana mahaaviiryaH saayakaan ekaviMshatim 01125025 ity evamaadi sumahat khaDge dhanuSi caabhavat 01125025 gadaayaaM shastrakushalo darshanaani vyadarshayat 01125026 tataH samaaptabhuuyiSThe tasmin karmaNi bhaarata 01125026 mandiibhuute samaaje ca vaaditrasya ca nisvane 01125027 dvaaradeshaat samudbhuuto maahaatmya balasuucakaH 01125027 vajraniSpeSasadRRishaH shushruve bhujanisvanaH 01125028 diiryante kiM nu girayaH kiM svid bhuumir vidiiryate 01125028 kiM svid aapuuryate vyoma jalabhaaraghanair ghanaiH 01125029 ra~NgasyaivaM matir abhuut kSaNena vasudhaadhipa 01125029 dvaaraM caabhimukhaaH sarve babhuuvuH prekSakaas tadaa 01125030 pa~ncabhir bhraatRRibhiH paarthair droNaH parivRRito babhau 01125030 pa~ncataareNa saMyuktaH saavitreNeva candramaaH 01125031 ashvatthaamnaa ca sahitaM bhraatRRINaaM shatam uurjitam 01125031 duryodhanam amitraghnam utthitaM paryavaarayat 01125032 sa tais tadaa bhraatRRibhir udyataayudhair; vRRito gadaapaaNir avasthitaiH sthitaH 01125032 babhau yathaa daanavasaMkSaye puraa; puraMdaro devagaNaiH samaavRRitaH 01126001 vaishaMpaayana uvaaca 01126001 datte 'vakaashe puruSair vismayotphullalocanaiH 01126001 vivesha ra~NgaM vistiirNaM karNaH parapuraMjayaH 01126002 sahajaM kavacaM bibhrat kuNDaloddyotitaananaH 01126002 sadhanur baddhanistriMshaH paadacaariiva parvataH 01126003 kanyaagarbhaH pRRithuyashaaH pRRithaayaaH pRRithulocanaH 01126003 tiikSNaaMshor bhaaskarasyaaMshaH karNo 'rigaNasuudanaH 01126004 siMharSabhagajendraaNaaM tulyaviiryaparaakramaH 01126004 diiptikaantidyutiguNaiH suuryendujvalanopamaH 01126005 praaMshuH kanakataalaabhaH siMhasaMhanano yuvaa 01126005 asaMkhyeyaguNaH shriimaan bhaaskarasyaatmasaMbhavaH 01126006 sa niriikSya mahaabaahuH sarvato ra~NgamaNDalam 01126006 praNaamaM droNakRRipayor naatyaadRRitam ivaakarot 01126007 sa saamaajajanaH sarvo nishcalaH sthiralocanaH 01126007 ko 'yam ity aagatakSobhaH kautuuhalaparo 'bhavat 01126008 so 'braviin meghadhiireNa svareNa vadataaM varaH 01126008 bhraataa bhraataram aj~naataM saavitraH paakashaasanim 01126009 paartha yat te kRRitaM karma visheSavad ahaM tataH 01126009 kariSye pashyataaM nRRINaaM maatmanaa vismayaM gamaH 01126010 asamaapte tatas tasya vacane vadataaM vara 01126010 yantrotkSipta iva kSipram uttasthau sarvato janaH 01126011 priitish ca puruSavyaaghra duryodhanam athaaspRRishat 01126011 hriish ca krodhash ca biibhatsuM kSaNenaanvavishac ca ha 01126012 tato droNaabhyanuj~naataH karNaH priyaraNaH sadaa 01126012 yat kRRitaM tatra paarthena tac cakaara mahaabalaH 01126013 atha duryodhanas tatra bhraatRRibhiH saha bhaarata 01126013 karNaM pariSvajya mudaa tato vacanam abraviit 01126014 svaagataM te mahaabaaho diSTyaa praapto 'si maanada 01126014 ahaM ca kururaajyaM ca yatheSTam upabhujyataam 01126015 karNa uvaaca 01126015 kRRitaM sarveNa me 'nyena sakhitvaM ca tvayaa vRRiNe 01126015 dvandvayuddhaM ca paarthena kartum icchhaami bhaarata 01126016 duryodhana uvaaca 01126016 bhu~NkSva bhogaan mayaa saardhaM bandhuunaaM priyakRRid bhava 01126016 durhRRidaaM kuru sarveSaaM muurdhni paadam ariMdama 01126017 vaishaMpaayana uvaaca 01126017 tataH kSiptam ivaatmaanaM matvaa paartho 'bhyabhaaSata 01126017 karNaM bhraatRRisamuuhasya madhye 'calam iva sthitam 01126018 anaahuutopasRRiptaanaam anaahuutopajalpinaam 01126018 ye lokaas taan hataH karNa mayaa tvaM pratipatsyase 01126019 karNa uvaaca 01126019 ra~Ngo 'yaM sarvasaamaanyaH kim atra tava phalguna 01126019 viiryashreSThaash ca raajanyaa balaM dharmo 'nuvartate 01126020 kiM kSepair durbalaashvaasaiH sharaiH kathaya bhaarata 01126020 guroH samakSaM yaavat te haraamy adya shiraH sharaiH 01126021 vaishaMpaayana uvaaca 01126021 tato droNaabhyanuj~naataH paarthaH parapuraMjayaH 01126021 bhraatRRibhis tvarayaashliSTo raNaayopajagaama tam 01126022 tato duryodhanenaapi sabhraatraa samarodyataH 01126022 pariSvaktaH sthitaH karNaH pragRRihya sasharaM dhanuH 01126023 tataH savidyutstanitaiH sendraayudhapurojavaiH 01126023 aavRRitaM gaganaM meghair balaakaapa~NktihaasibhiH 01126024 tataH snehaad dharihayaM dRRiSTvaa ra~Ngaavalokinam 01126024 bhaaskaro 'py anayan naashaM samiipopagataan ghanaan 01126025 meghacchhaayopaguuDhas tu tato 'dRRishyata paaNDavaH 01126025 suuryaatapaparikSiptaH karNo 'pi samadRRishyata 01126026 dhaartaraaSTraa yataH karNas tasmin deshe vyavasthitaaH 01126026 bhaaradvaajaH kRRipo bhiiSmo yataH paarthas tato 'bhavan 01126027 dvidhaa ra~NgaH samabhavat striiNaaM dvaidham ajaayata 01126027 kuntibhojasutaa mohaM vij~naataarthaa jagaama ha 01126028 taaM tathaa mohasaMpannaaM viduraH sarvadharmavit 01126028 kuntiim aashvaasayaam aasa prokSyaadbhish candanokSitaiH 01126029 tataH pratyaagatapraaNaa taav ubhaav api daMshitau 01126029 putrau dRRiSTvaa susaMtaptaa naanvapadyata kiM cana 01126030 taav udyatamahaacaapau kRRipaH shaaradvato 'braviit 01126030 dvandvayuddhasamaacaare kushalaH sarvadharmavit 01126031 ayaM pRRithaayaas tanayaH kaniiyaan paaNDunandanaH 01126031 kauravo bhavataa saardhaM dvandvayuddhaM kariSyati 01126032 tvam apy evaM mahaabaaho maataraM pitaraM kulam 01126032 kathayasva narendraaNaaM yeSaaM tvaM kulavardhanaH 01126032 tato viditvaa paarthas tvaaM pratiyotsyati vaa na vaa 01126033 evam uktasya karNasya vriiDaavanatam aananam 01126033 babhau varSaambubhiH klinnaM padmam aagalitaM yathaa 01126034 duryodhana uvaaca 01126034 aacaarya trividhaa yonii raaj~naaM shaastravinishcaye 01126034 tatkuliinash ca shuurash ca senaaM yash ca prakarSati 01126035 yady ayaM phalguno yuddhe naaraaj~naa yoddhum icchhati 01126035 tasmaad eSo '~NgaviSaye mayaa raajye 'bhiSicyate 01126036 vaishaMpaayana uvaaca 01126036 tatas tasmin kSaNe karNaH salaajakusumair ghaTaiH 01126036 kaa~ncanaiH kaa~ncane piiThe mantravidbhir mahaarathaH 01126036 abhiSikto '~Ngaraajye sa shriyaa yukto mahaabalaH 01126037 sacchhatravaalavyajano jayashabdaantareNa ca 01126037 uvaaca kauravaM raajaa raajaanaM taM vRRiSas tadaa 01126038 asya raajyapradaanasya sadRRishaM kiM dadaani te 01126038 prabruuhi raajashaarduula kartaa hy asmi tathaa nRRipa 01126038 atyantaM sakhyam icchhaamiity aaha taM sa suyodhanaH 01126039 evam uktas tataH karNas tatheti pratyabhaaSata 01126039 harSaac cobhau samaashliSya paraaM mudam avaapatuH 01127001 vaishaMpaayana uvaaca 01127001 tataH srastottarapaTaH saprasvedaH savepathuH 01127001 viveshaadhiratho ra~NgaM yaSTipraaNo hvayann iva 01127002 tam aalokya dhanus tyaktvaa pitRRigauravayantritaH 01127002 karNo 'bhiSekaardrashiraaH shirasaa samavandata 01127003 tataH paadaav avacchhaadya paTaantena sasaMbhramaH 01127003 putreti paripuurNaartham abraviid rathasaarathiH 01127004 pariSvajya ca tasyaatha muurdhaanaM snehaviklavaH 01127004 a~NgaraajyaabhiSekaardram ashrubhiH siSice punaH 01127005 taM dRRiSTvaa suutaputro 'yam iti nishcitya paaNDavaH 01127005 bhiimasenas tadaa vaakyam abraviit prahasann iva 01127006 na tvam arhasi paarthena suutaputra raNe vadham 01127006 kulasya sadRRishas tuurNaM pratodo gRRihyataaM tvayaa 01127007 a~NgaraajyaM ca naarhas tvam upabhoktuM naraadhama 01127007 shvaa hutaashasamiipasthaM puroDaasham ivaadhvare 01127008 evam uktas tataH karNaH kiM cit prasphuritaadharaH 01127008 gaganasthaM viniHshvasya divaakaram udaikSata 01127009 tato duryodhanaH kopaad utpapaata mahaabalaH 01127009 bhraatRRipadmavanaat tasmaan madotkaTa iva dvipaH 01127010 so 'braviid bhiimakarmaaNaM bhiimasenam avasthitam 01127010 vRRikodara na yuktaM te vacanaM vaktum iidRRisham 01127011 kSatriyaaNaaM balaM jyeSThaM yoddhavyaM kSatrabandhunaa 01127011 shuuraaNaaM ca nadiinaaM ca prabhavaa durvidaaH kila 01127012 salilaad utthito vahnir yena vyaaptaM caraacaram 01127012 dadhiicasyaasthito vajraM kRRitaM daanavasuudanam 01127013 aagneyaH kRRittikaaputro raudro gaa~Ngeya ity api 01127013 shruuyate bhagavaan devaH sarvaguhyamayo guhaH 01127014 kSatriyaabhyash ca ye jaataa braahmaNaas te ca vishrutaaH 01127014 aacaaryaH kalashaaj jaataH sharastambaad guruH kRRipaH 01127014 bhavataaM ca yathaa janma tad apy aagamitaM nRRipaiH 01127015 sakuNDalaM sakavacaM divyalakSaNalakSitam 01127015 katham aadityasaMkaashaM mRRigii vyaaghraM janiSyati 01127016 pRRithiviiraajyam arho 'yaM naa~NgaraajyaM nareshvaraH 01127016 anena baahuviiryeNa mayaa caaj~naanuvartinaa 01127017 yasya vaa manujasyedaM na kSaantaM madviceSTitam 01127017 ratham aaruhya padbhyaaM vaa vinaamayatu kaarmukam 01127018 tataH sarvasya ra~Ngasya haahaakaaro mahaan abhuut 01127018 saadhuvaadaanusaMbaddhaH suuryash caastam upaagamat 01127019 tato duryodhanaH karNam aalambyaatha kare nRRipa 01127019 diipikaagnikRRitaalokas tasmaad ra~Ngaad viniryayau 01127020 paaNDavaash ca sahadroNaaH sakRRipaash ca vishaaM pate 01127020 bhiiSmeNa sahitaaH sarve yayuH svaM svaM niveshanam 01127021 arjuneti janaH kash cit kash cit karNeti bhaarata 01127021 kash cid duryodhanety evaM bruvantaH prasthitaas tadaa 01127022 kuntyaash ca pratyabhij~naaya divyalakSaNasuucitam 01127022 putram a~NgeshvaraM snehaac chhannaa priitir avardhata 01127023 duryodhanasyaapi tadaa karNam aasaadya paarthiva 01127023 bhayam arjunasaaMjaataM kSipram antaradhiiyata 01127024 sa caapi viiraH kRRitashastranishramaH; pareNa saamnaabhyavadat suyodhanam 01127024 yudhiSThirasyaapy abhavat tadaa matir; na karNatulyo 'sti dhanurdharaH kSitau 01128001 vaishaMpaayana uvaaca 01128001 tataH shiSyaan samaaniiya aacaaryaartham acodayat 01128001 droNaH sarvaan asheSeNa dakSiNaarthaM mahiipate 01128002 paa~ncaalaraajaM drupadaM gRRihiitvaa raNamuurdhani 01128002 paryaanayata bhadraM vaH saa syaat paramadakSiNaa 01128003 tathety uktvaa tu te sarve rathais tuurNaM prahaariNaH 01128003 aacaaryadhanadaanaarthaM droNena sahitaa yayuH 01128004 tato 'bhijagmuH paa~ncaalaan nighnantas te nararSabhaaH 01128004 mamRRidus tasya nagaraM drupadasya mahaujasaH 01128005 te yaj~nasenaM drupadaM gRRihiitvaa raNamuurdhani 01128005 upaajahruH sahaamaatyaM droNaaya bharatarSabhaaH 01128006 bhagnadarpaM hRRitadhanaM tathaa ca vasham aagatam 01128006 sa vairaM manasaa dhyaatvaa droNo drupadam abraviit 01128007 pramRRidya tarasaa raaSTraM puraM te mRRiditaM mayaa 01128007 praapya jiivan ripuvashaM sakhipuurvaM kim iSyate 01128008 evam uktvaa prahasyainaM nishcitya punar abraviit 01128008 maa bhaiH praaNabhayaad raajan kSamiNo braahmaNaa vayam 01128009 aashrame kriiDitaM yat tu tvayaa baalye mayaa saha 01128009 tena saMvardhitaH snehas tvayaa me kSatriyarSabha 01128010 praarthayeyaM tvayaa sakhyaM punar eva nararSabha 01128010 varaM dadaami te raajan raajyasyaardham avaapnuhi 01128011 araajaa kila no raaj~naaM sakhaa bhavitum arhati 01128011 ataH prayatitaM raajye yaj~nasena mayaa tava 01128012 raajaasi dakSiNe kuule bhaagiirathyaaham uttare 01128012 sakhaayaM maaM vijaaniihi paa~ncaala yadi manyase 01128013 drupada uvaaca 01128013 anaashcaryam idaM brahman vikraanteSu mahaatmasu 01128013 priiye tvayaahaM tvattash ca priitim icchhaami shaashvatiim 01128014 vaishaMpaayana uvaaca 01128014 evam uktas tu taM droNo mokSayaam aasa bhaarata 01128014 satkRRitya cainaM priitaatmaa raajyaardhaM pratyapaadayat 01128015 maakandiim atha ga~Ngaayaas tiire janapadaayutaam 01128015 so 'dhyaavasad diinamanaaH kaampilyaM ca purottamam 01128015 dakSiNaaMsh caiva paa~ncaalaan yaavac carmaNvatii nadii 01128016 droNena vairaM drupadaH saMsmaran na shashaama ha 01128016 kSaatreNa ca balenaasya naapashyat sa paraajayam 01128017 hiinaM viditvaa caatmaanaM braahmaNena balena ca 01128017 putrajanma pariipsan vai sa raajaa tad adhaarayat 01128017 ahicchhatraM ca viSayaM droNaH samabhipadyata 01128018 evaM raajann ahicchhatraa purii janapadaayutaa 01128018 yudhi nirjitya paarthena droNaaya pratipaaditaa 01129001 vaishaMpaayana uvaaca 01129001 praaNaadhikaM bhiimasenaM kRRitavidyaM dhanaMjayam 01129001 duryodhano lakSayitva paryatapyata durmatiH 01129002 tato vaikartanaH karNaH shakunish caapi saubalaH 01129002 anekair abhyupaayais taa~n jighaaMsanti sma paaNDavaan 01129003 paaNDavaash caapi tat sarvaM pratyajaanann ariMdamaaH 01129003 udbhaavanam akurvanto vidurasya mate sthitaaH 01129004 guNaiH samuditaan dRRiSTvaa pauraaH paaNDusutaaMs tadaa 01129004 kathayanti sma saMbhuuya catvareSu sabhaasu ca 01129005 praj~naacakSur acakSuSTvaad dhRRitaraaSTro janeshvaraH 01129005 raajyam apraaptavaan puurvaM sa kathaM nRRipatir bhavet 01129006 tathaa bhiiSmaH shaaMtanavaH satyasaMdho mahaavrataH 01129006 pratyaakhyaaya puraa raajyaM naadya jaatu grahiiSyati 01129007 te vayaM paaNDavaM jyeSThaM taruNaM vRRiddhashiilinam 01129007 abhiSi~ncaama saadhv adya satyaM karuNavedinam 01129008 sa hi bhiiSmaM shaaMtanavaM dhRRitaraaSTraM ca dharmavit 01129008 saputraM vividhair bhogair yojayiSyati puujayan 01129009 teSaaM duryodhanaH shrutvaa taani vaakyaani bhaaSataam 01129009 yudhiSThiraanuraktaanaaM paryatapyata durmatiH 01129010 sa tapyamaano duSTaatmaa teSaaM vaaco na cakSame 01129010 iirSyayaa caabhisaMtapto dhRRitaraaSTram upaagamat 01129011 tato virahitaM dRRiSTvaa pitaraM pratipuujya saH 01129011 pauraanuraagasaMtaptaH pashcaad idam abhaaSata 01129012 shrutaa me jalpataaM taata pauraaNaam ashivaa giraH 01129012 tvaam anaadRRitya bhiiSmaM ca patim icchhanti paaNDavam 01129013 matam etac ca bhiiSmasya na sa raajyaM bubhuuSati 01129013 asmaakaM tu paraaM piiDaaM cikiirSanti pure janaaH 01129014 pitRRitaH praaptavaan raajyaM paaNDur aatmaguNaiH puraa 01129014 tvam apy aguNasaMyogaat praaptaM raajyaM na labdhavaan 01129015 sa eSa paaNDor daayaadyaM yadi praapnoti paaNDavaH 01129015 tasya putro dhruvaM praaptas tasya tasyeti caaparaH 01129016 te vayaM raajavaMshena hiinaaH saha sutair api 01129016 avaj~naataa bhaviSyaamo lokasya jagatiipate 01129017 satataM nirayaM praaptaaH parapiNDopajiivinaH 01129017 na bhavema yathaa raajaMs tathaa shiighraM vidhiiyataam 01129018 abhaviSyaH sthiro raajye yadi hi tvaM puraa nRRipa 01129018 dhruvaM praapsyaama ca vayaM raajyam apy avashe jane 01130001 vaishaMpaayana uvaaca 01130001 dhRRitaraaSTras tu putrasya shrutvaa vacanam iidRRisham 01130001 muhuurtam iva saMcintya duryodhanam athaabraviit 01130002 dharmanityaH sadaa paaNDur mamaasiit priyakRRid dhitaH 01130002 sarveSu j~naatiSu tathaa mayi tv aasiid visheSataH 01130003 naasya kiM cin na jaanaami bhojanaadi cikiirSitam 01130003 nivedayati nityaM hi mama raajyaM dhRRitavrataH 01130004 tasya putro yathaa paaNDus tathaa dharmaparaayaNaH 01130004 guNavaal lokavikhyaataH pauraaNaaM ca susaMmataH 01130005 sa kathaM shakyam asmaabhir apakraSTuM balaad itaH 01130005 pitRRipaitaamahaad raajyaat sasahaayo visheSataH 01130006 bhRRitaa hi paaNDunaamaatyaa balaM ca satataM bhRRitam 01130006 bhRRitaaH putraash ca pautraash ca teSaam api visheSataH 01130007 te puraa satkRRitaas taata paaNDunaa pauravaa janaaH 01130007 kathaM yudhiSThirasyaarthe na no hanyuH sabaandhavaan 01130008 duryodhana uvaaca 01130008 evam etan mayaa taata bhaavitaM doSam aatmani 01130008 dRRiSTvaa prakRRitayaH sarvaa arthamaanena yojitaaH 01130009 dhruvam asmatsahaayaas te bhaviSyanti pradhaanataH 01130009 arthavargaH sahaamaatyo matsaMstho 'dya mahiipate 01130010 sa bhavaan paaNDavaan aashu vivaasayitum arhati 01130010 mRRidunaivaabhyupaayena nagaraM vaaraNaavatam 01130011 yadaa pratiSThitaM raajyaM mayi raajan bhaviSyati 01130011 tadaa kuntii sahaapatyaa punar eSyati bhaarata 01130012 dhRRitaraaSTra uvaaca 01130012 duryodhana mamaapy etad dhRRidi saMparivartate 01130012 abhipraayasya paapatvaan naitat tu vivRRiNomy aham 01130013 na ca bhiiSmo na ca droNo na kSattaa na ca gautamaH 01130013 vivaasyamaanaan kaunteyaan anumaMsyanti karhi cit 01130014 samaa hi kauraveyaaNaaM vayam ete ca putraka 01130014 naite viSamam icchheyur dharmayuktaa manasvinaH 01130015 te vayaM kauraveyaaNaam eteSaaM ca mahaatmanaam 01130015 kathaM na vadhyataaM taata gacchhema jagatas tathaa 01130016 duryodhana uvaaca 01130016 madhyasthaH satataM bhiiSmo droNaputro mayi sthitaH 01130016 yataH putras tato droNo bhavitaa naatra saaMshayaH 01130017 kRRipaH shaaradvatash caiva yata ete trayas tataH 01130017 droNaM ca bhaagineyaM ca na sa tyakSyati karhi cit 01130018 kSattaarthabaddhas tv asmaakaM pracchhannaM tu yataH pare 01130018 na caikaH sa samartho 'smaan paaNDavaarthe prabaadhitum 01130019 sa vishrabdhaH paaNDuputraan saha maatraa vivaasaya 01130019 vaaraNaavatam adyaiva naatra doSo bhaviSyati 01130020 vinidrakaraNaM ghoraM hRRidi shalyam ivaarpitam 01130020 shokapaavakam udbhuutaM karmaNaitena naashaya 01131001 vaishaMpaayana uvaaca 01131001 tato duryodhano raajaa sarvaas taaH prakRRitiiH shanaiH 01131001 arthamaanapradaanaabhyaaM saMjahaara sahaanujaH 01131002 dhRRitaraaSTraprayuktaas tu ke cit kushalamantriNaH 01131002 kathayaaM cakrire ramyaM nagaraM vaaraNaavatam 01131003 ayaM samaajaH sumahaan ramaNiiyatamo bhuvi 01131003 upasthitaH pashupater nagare vaaraNaavate 01131004 sarvaratnasamaakiirNe puMsaaM deshe manorame 01131004 ity evaM dhRRitaraaSTrasya vacanaac cakrire kathaaH 01131005 kathyamaane tathaa ramye nagare vaaraNaavate 01131005 gamane paaNDuputraaNaaM jaj~ne tatra matir nRRipa 01131006 yadaa tv amanyata nRRipo jaatakautuuhalaa iti 01131006 uvaacainaan atha tadaa paaNDavaan ambikaasutaH 01131007 mameme puruSaa nityaM kathayanti punaH punaH 01131007 ramaNiiyataraM loke nagaraM vaaraNaavatam 01131008 te taata yadi manyadhvam utsavaM vaaraNaavate 01131008 sagaNaaH saanuyaatraash ca viharadhvaM yathaamaraaH 01131009 braahmaNebhyash ca ratnaani gaayanebhyash ca sarvashaH 01131009 prayacchhadhvaM yathaakaamaM devaa iva suvarcasaH 01131010 kaM cit kaalaM vihRRityaivam anubhuuya paraaM mudam 01131010 idaM vai haastinapuraM sukhinaH punar eSyatha 01131011 dhRRitaraaSTrasya taM kaamam anubuddhvaa yudhiSThiraH 01131011 aatmanash caasahaayatvaM tatheti pratyuvaaca tam 01131012 tato bhiiSmaM mahaapraaj~naM viduraM ca mahaamatim 01131012 droNaM ca baahlikaM caiva somadattaM ca kauravam 01131013 kRRipam aacaaryaputraM ca gaandhaariiM ca yashasviniim 01131013 yudhiSThiraH shanair diinam uvaacedaM vacas tadaa 01131014 ramaNiiye janaakiirNe nagare vaaraNaavate 01131014 sagaNaas taata vatsyaamo dhRRitaraaSTrasya shaasanaat 01131015 prasannamanasaH sarve puNyaa vaaco vimu~ncata 01131015 aashiirbhir vardhitaan asmaan na paapaM prasahiSyati 01131016 evam uktaas tu te sarve paaNDuputreNa kauravaaH 01131016 prasannavadanaa bhuutvaa te 'bhyavartanta paaNDavaan 01131017 svasty astu vaH pathi sadaa bhuutebhyash caiva sarvashaH 01131017 maa ca vo 'stv ashubhaM kiM cit sarvataH paaNDunandanaaH 01131018 tataH kRRitasvastyayanaa raajyalaabhaaya paaNDavaaH 01131018 kRRitvaa sarvaaNi kaaryaaNi prayayur vaaraNaavatam 01132001 vaishaMpaayana uvaaca 01132001 evam ukteSu raaj~naa tu paaNDaveSu mahaatmasu 01132001 duryodhanaH paraM harSam aajagaama duraatmavaan 01132002 sa purocanam ekaantam aaniiya bharatarSabha 01132002 gRRihiitvaa dakSiNe paaNau sacivaM vaakyam abraviit 01132003 mameyaM vasusaMpuurNaa purocana vasuMdharaa 01132003 yatheyaM mama tadvat te sa taaM rakSitum arhasi 01132004 na hi me kash cid anyo 'sti vaishvaasikataras tvayaa 01132004 sahaayo yena saMdhaaya mantrayeyaM yathaa tvayaa 01132005 saMrakSa taata mantraM ca sapatnaaMsh ca mamoddhara 01132005 nipuNenaabhyupaayena yad braviimi tathaa kuru 01132006 paaNDavaa dhRRitaraaSTreNa preSitaa vaaraNaavatam 01132006 utsave vihariSyanti dhRRitaraaSTrasya shaasanaat 01132007 sa tvaM raasabhayuktena syandanenaashugaaminaa 01132007 vaaraNaavatam adyaiva yathaa yaasi tathaa kuru 01132008 tatra gatvaa catuHshaalaM gRRihaM paramasaMvRRitam 01132008 aayudhaagaaram aashritya kaarayethaa mahaadhanam 01132009 shaNasarjarasaadiini yaani dravyaaNi kaani cit 01132009 aagneyaany uta santiiha taani sarvaaNi daapaya 01132010 sarpiSaa ca satailena laakSayaa caapy analpayaa 01132010 mRRittikaaM mishrayitvaa tvaM lepaM kuDyeSu daapayeH 01132011 shaNaan vaMshaM ghRRitaM daaru yantraaNi vividhaani ca 01132011 tasmin veshmani sarvaaNi nikSipethaaH samantataH 01132012 yathaa ca tvaaM na sha~Nkeran pariikSanto 'pi paaNDavaaH 01132012 aagneyam iti tat kaaryam iti caanye ca maanavaaH 01132013 veshmany evaM kRRite tatra kRRitvaa taan paramaarcitaan 01132013 vaasayeH paaNDaveyaaMsh ca kuntiiM ca sasuhRRijjanaam 01132014 tatraasanaani mukhyaani yaanaani shayanaani ca 01132014 vidhaatavyaani paaNDuunaaM yathaa tuSyeta me pitaa 01132015 yathaa rameran vishrabdhaa nagare vaaraNaavate 01132015 tathaa sarvaM vidhaatavyaM yaavat kaalasya paryayaH 01132016 j~naatvaa tu taan suvishvastaa~n shayaanaan akutobhayaan 01132016 agnis tatas tvayaa deyo dvaaratas tasya veshmanaH 01132017 dagdhaan evaM svake gehe dagdhaa iti tato janaaH 01132017 j~naatayo vaa vadiSyanti paaNDavaarthaaya karhi cit 01132018 tat tatheti pratij~naaya kauravaaya purocanaH 01132018 praayaad raasabhayuktena nagaraM vaaraNaavatam 01132019 sa gatvaa tvarito raajan duryodhanamate sthitaH 01132019 yathoktaM raajaputreNa sarvaM cakre purocanaH 01133001 vaishaMpaayana uvaaca 01133001 paaNDavaas tu rathaan yuktvaa sadashvair anilopamaiH 01133001 aarohamaaNaa bhiiSmasya paadau jagRRihur aartavat 01133002 raaj~nash ca dhRRitaraaSTrasya droNasya ca mahaatmanaH 01133002 anyeSaaM caiva vRRiddhaanaaM vidurasya kRRipasya ca 01133003 evaM sarvaan kuruun vRRiddhaan abhivaadya yatavrataaH 01133003 samaali~Ngya samaanaaMsh ca baalaish caapy abhivaaditaaH 01133004 sarvaa maatRRIs tathaapRRiSTvaa kRRitvaa caiva pradakSiNam 01133004 sarvaaH prakRRitayash caiva prayayur vaaraNaavatam 01133005 vidurash ca mahaapraaj~nas tathaanye kurupuMgavaaH 01133005 pauraash ca puruSavyaaghraan anvayuH shokakarshitaaH 01133006 tatra ke cid bruvanti sma braahmaNaa nirbhayaas tadaa 01133006 shocamaanaaH paaNDuputraan atiiva bharatarSabha 01133007 viSamaM pashyate raajaa sarvathaa tamasaavRRitaH 01133007 dhRRitaraaSTraH sudurbuddhir na ca dharmaM prapashyati 01133008 na hi paapam apaapaatmaa rocayiSyati paaNDavaH 01133008 bhiimo vaa balinaaM shreSThaH kaunteyo vaa dhanaMjayaH 01133008 kuta eva mahaapraaj~nau maadriiputrau kariSyataH 01133009 tad raajyaM pitRRitaH praaptaM dhRRitaraaSTro na mRRiSyate 01133009 adharmam akhilaM kiM nu bhiiSmo 'yam anumanyate 01133009 vivaasyamaanaan asthaane kaunteyaan bharatarSabhaan 01133010 piteva hi nRRipo 'smaakam abhuuc chhaaMtanavaH puraa 01133010 vicitraviiryo raajarSiH paaNDush ca kurunandanaH 01133011 sa tasmin puruSavyaaghre diSTabhaavaM gate sati 01133011 raajaputraan imaan baalaan dhRRitaraaSTro na mRRiSyate 01133012 vayam etad amRRiSyantaH sarva eva purottamaat 01133012 gRRihaan vihaaya gacchhaamo yatra yaati yudhiSThiraH 01133013 taaMs tathaavaadinaH pauraan duHkhitaan duHkhakarshitaH 01133013 uvaaca paramapriito dharmaraajo yudhiSThiraH 01133014 pitaa maanyo guruH shreSTho yad aaha pRRithiviipatiH 01133014 asha~Nkamaanais tat kaaryam asmaabhir iti no vratam 01133015 bhavantaH suhRRido 'smaakam asmaan kRRitvaa pradakSiNam 01133015 aashiirbhir abhinandyaasmaan nivartadhvaM yathaagRRiham 01133016 yadaa tu kaaryam asmaakaM bhavadbhir upapatsyate 01133016 tadaa kariSyatha mama priyaaNi ca hitaani ca 01133017 te tatheti pratij~naaya kRRitvaa caitaan pradakSiNam 01133017 aashiirbhir abhinandyainaa~n jagmur nagaram eva hi 01133018 paureSu tu nivRRitteSu viduraH sarvadharmavit 01133018 bodhayan paaNDavashreSTham idaM vacanam abraviit 01133018 praaj~naH praaj~naM pralaapaj~naH samyag dharmaarthadarshivaan 01133019 vij~naayedaM tathaa kuryaad aapadaM nistared yathaa 01133019 alohaM nishitaM shastraM shariiraparikartanam 01133019 yo vetti na tam aaghnanti pratighaatavidaM dviSaH 01133020 kakSaghnaH shishiraghnash ca mahaakakSe bilaukasaH 01133020 na dahed iti caatmaanaM yo rakSati sa jiivati 01133021 naacakSur vetti panthaanaM naacakSur vindate dishaH 01133021 naadhRRitir bhuutim aapnoti budhyasvaivaM prabodhitaH 01133022 anaaptair dattam aadatte naraH shastram alohajam 01133022 shvaavic chharaNam aasaadya pramucyeta hutaashanaat 01133023 caran maargaan vijaanaati nakSatrair vindate dishaH 01133023 aatmanaa caatmanaH pa~nca piiDayan naanupiiDyate 01133024 anushiSTvaanugatvaa ca kRRitvaa cainaan pradakSiNam 01133024 paaNDavaan abhyanuj~naaya viduraH prayayau gRRihaan 01133025 nivRRitte vidure caiva bhiiSme paurajane tathaa 01133025 ajaatashatrum aamantrya kuntii vacanam abraviit 01133026 kSattaa yad abraviid vaakyaM janamadhye 'bruvann iva 01133026 tvayaa ca tat tathety ukto jaaniimo na ca tad vayam 01133027 yadi tac chhakyam asmaabhiH shrotuM na ca sadoSavat 01133027 shrotum icchhaami tat sarvaM saMvaadaM tava tasya ca 01133028 yudhiSThira uvaaca 01133028 viSaad agnesh ca boddhavyam iti maaM viduro 'braviit 01133028 panthaash ca vo naaviditaH kash cit syaad iti caabraviit 01133029 jitendriyash ca vasudhaaM praapsyasiiti ca maabraviit 01133029 vij~naatam iti tat sarvam ity ukto viduro mayaa 01133030 vaishaMpaayana uvaaca 01133030 aSTame 'hani rohiNyaaM prayaataaH phalgunasya te 01133030 vaaraNaavatam aasaadya dadRRishur naagaraM janam 01134001 vaishaMpaayana uvaaca
Loading audio...